Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van By Lin, gevestigd te Vlaardingen en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 65362969 bij de Kamer van Koophandel Rotterdam. (hierna: By Lin).

Artikel 1. Definities

1.1 By Lin is een online winkel met luxe tassen, sieraden en accessoires, welke via By Lin bezocht kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website By Lin, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van By Lin worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door By Lin ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door By Lin. By Lin is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 By Lin kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

Betaling is mogelijk op de volgende manieren:

a) Voor het online betalen brengt By Lin geen extra kosten in rekening.

b) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Postbank, Fortis, Rabobank of ABN AMRO kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, behalve voorzover er een afwijkende overeenkomst is gemaakt met By Lin.

5.3 De klant geeft By Lin toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van By Lin.

5.5 In het geval dat de klant na een bestelling te hebben geplaatst, verzuimt te betalen, ontvangt de klant na 7 werkdagen een herinnering waarin wordt gevraagd het openstaande saldo alsnog te voldoen. Wanneer By Lin de betaling vervolgens niet binnen 3 werkdagen ontvangt, worden de gereserveerde artikelen weer in de verkoop gedaan.

Artikel 6. Levering

6.1 By Lin streeft ernaar om bestellingen binnen 7 dagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan By Lin kan worden toegerekend.

6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk veertien (14) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Dezelfde termijn wordt aangehouden wanneer een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. De klant heeft in deze gevallen het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. By Lin zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen, mits er reeds is betaald.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan By Lin verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan dit geruild of geretourneerd worden.De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden.

8.1 Artikelen, die u via By Lin.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:

Deze artikelen uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via mail:

Via info@By Lin kunt u aangeven welke artikelen u wenst te retourneren en voor welke artikelen u een andere maat of kleur wenst te ontvangen.

De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd. De artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn.

8.2 By Lin accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

8.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd. Bij een retour/annulering zending betaalt de klant zelf zijn/haar verzendkosten. Het is niet toegestaan om meer als 1 maal per artikel te retourneren.

Artikel 9. Annulering van uw bestelling

9.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, worden geannuleerd. Dit kunt u zelf uitvoeren na inloggen op onze website. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert By Lin het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

9.2 De koper heeft, conform de Wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. De geldende voorwaarden onder Lid 8.2 zijn hiervoor van toepassing.

9.3 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@bylin.nl.In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de Wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

9.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door By Lin plaats.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en By Lin, dan wel tussen By Lin en derden, voorzover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en By Lin, is By Lin niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van By Lin.

Artikel 11. Overmacht

By Lin heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat By Lin gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

– zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,

– zullen By Lin en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

12.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Uitverkoop

13.1 kortingsbonnen kunnen niet in combinatie gebruikt worden en zijn derhalve alleen per stuk te verzilveren.

13.2 kado’s en gifts met een bepaalde waarde moeten bij ruiling geretourneerd worden anders wordt de waarde van de gift in mindering gebracht op het terug te storten bedrag.

13.3 Voor artikelen uit de SALE wordt geen geld retour gegeven, deze kunnen echter wel geruild worden voor een ander product of er wordt een tegoedbon verstrekt welke een jaar geldig is en alleen te besteden in de online shop van By Lin. Deze tegoedbon is niet geldelijk te maken, ook niet als deze gebruikt wordt bij aanschaf van een artikel wat niet in de SALE is en dit weer retour wordt gestuurd.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

Tel 0648762573

E-Mail info@bylin.nl

Web https://www.bylin.nl

KvK Rotterdam 65362969

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van By Lin.